ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : นครนายก - อุบลราชธานี

สถานี : จุดจอด ต.หินกอง - จุดจอดบุณฑริก

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา