ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : มหาสารคาม - อุบลราชธานี

สถานี : จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย - จุดจอด อ.โขงเจียม

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา