ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด - จุดจอด อ.กุฉินารายณ์

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา