ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สกลนคร - อุดรธานี

สถานี : จุดจอด อ.วานรนิวาส - จุดจอด อ.ศรีธาตุ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา