ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี - พัทลุง

สถานี : จุดจอดแยกบ้านส้อง - จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา