ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : อยุธยา - ลำปาง

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อยุธยา - จุดจอดแม่กระต๋อม

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา